Dòng Nội dung
1
An investigation into the performance of diamond - shaped dowel joints in concrete slabs on ground / Đỗ Trọng Quang
Kđ. : The University of Queensland, 2009
227tr. ; 30cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1)
2
Ảnh hưởng của phật giáo Theravada đến đời sống chính trị, xã hội và văn hóa Thái Lan : Luận án Tiến sĩ Đông Nam Á học. Mã số: 62.31.06.10 / Trần Thị Họa My; Nguyễn Tương Lai hướng dẫn
H., 2018
140tr. + 15tr phục lục + CD ; 30cm.

Phân tích ảnh hưởng của Phật giáo Theravada đến chính trị, đời sống xã hội, văn hóa truyền thống, phong tục tập quán, lễ hội, văn học của Thái Lan
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1

3
Các động từ tình thái Nên, Cần, Phải, Bị, Được trong câu tiếng Việt : Luận án tiến sĩ Ngữ văn; Chuyên ngành: Lí luận ngôn ngữ / Nguyễn Thị Thuận; Diệp Quang Ban, Phạm Hùng Việt hướng dẫn
H. : Nxb. Viện Ngôn ngữ học, 2003
206tr. ; 30cm +

Lý luận về động từ tình thái. Khả năng kết hợp của 5 từ tình thái nên, cần, phải, được, bị trong câu. Tình thái ở những câu chứa các động từ trên. Hành động nói được diễn đạt bằng những câu chứa các động từ tình thái này.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1)
4
5
Công nghiệp hỗ trợ ngành giày dép - nghiên cứu đối với ngành giày dép ở Hải Phòng : Luận án tiến sĩ kinh tế: 62.34.04.10; Chuyên ngành: Quản lý kinh tế / Đỗ Minh Thụy; Nguyễn Đình Tài hướng dẫn
H. : Nxb. Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, 2013
200tr. ; 30cm

Cơ sở lý luận về công nghiệp hỗ trợ ngành giày dép; Thực trạng công nghiệp hỗ trợ ngành giày dép - nghiên cứu đối với ngành giày dép ở Hải Phòng; Phương hướng và giải pháp nhằm gia tăng giá trị cho ngành giày dép ở Việt Nam
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2)