Dòng Nội dung
1
An investigation into the performance of diamond - shaped dowel joints in concrete slabs on ground / Đỗ Trọng Quang
Kđ. : The University of Queensland, 2009
227tr. ; 30cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1)
2
Ảnh hưởng của phật giáo Theravada đến đời sống chính trị, xã hội và văn hóa Thái Lan : Luận án Tiến sĩ Đông Nam Á học. Mã số: 62.31.06.10 / Trần Thị Họa My; Nguyễn Tương Lai hướng dẫn
H., 2018
140tr. + 15tr phục lục + CD ; 30cm.

Phân tích ảnh hưởng của Phật giáo Theravada đến chính trị, đời sống xã hội, văn hóa truyền thống, phong tục tập quán, lễ hội, văn học của Thái Lan
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1

3
Các động từ tình thái Nên, Cần, Phải, Bị, Được trong câu tiếng Việt : Luận án tiến sĩ Ngữ văn; Chuyên ngành: Lí luận ngôn ngữ / Nguyễn Thị Thuận; Diệp Quang Ban, Phạm Hùng Việt hướng dẫn
H. : Nxb. Viện Ngôn ngữ học, 2003
206tr. ; 30cm +

Lý luận về động từ tình thái. Khả năng kết hợp của 5 từ tình thái nên, cần, phải, được, bị trong câu. Tình thái ở những câu chứa các động từ trên. Hành động nói được diễn đạt bằng những câu chứa các động từ tình thái này.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1)
4
5
Chủ đề và đối thể trong cấu trúc ngữ nghĩa của câu đơn Tiếng Việt : Luận án Tiến sĩ. Chuyên ngành: Ngôn ngữ học. Mã số: 9.22.90.20 / Hồ Thị Kim Ánh; Đỗ Việt Hùng hướng dẫn
H., 2020
158tr. + 68tr. phụ lục ; 30cm.

Nghiên cứu đặc điểm và vai trò của chủ thể, đối thể trong cấu trúc nghĩa biểu hiện của câu đơn tiếng Việt với hạt nhân ngữ nghĩa là các động từ chỉ hành động, tư thế, trạng thái, quá trình
Đầu mục:1 Tài liệu số:1