Dòng Nội dung
1
Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn quận Hải An, thành phố Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế; Mã số: 8.34.04.10 / Nguyễn Thế Huy; Đào Văn Hiệp hướng dẫn
Hải Phòng, 2020
73tr. + CD : bảng, biểu, hình minh họa ; 30cm.

Phân tích thực trạng về công tác quản lý thu ngân sách nhà nước của quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Từ đó đề ra biện pháp nhằm hoàn thiện quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Hải An trong thời gian tới
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

2
Một số biện pháp hoàn thiện công tác thu thuế trên địa bàn quận Hải An : Luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế; Chuyên ngành: Quản lý kinh tế; Mã số: 60.34.04.10 / Nguyễn Thế Huy; Vũ Thế Bình hướng dẫn
Hải phòng : Trường Đại học Hải Phòng, 2016
65tr. : bảng minh họa ; 30cm +

Tổng quan cơ sở lý luận chung công tác thu thuế của nhà nước. Đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp hoàn thiện công tác thu thuế tại Chi cục thuế quận Hải An.
Đầu mục:1
3