Dòng Nội dung
1
Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện An Dương, thành phố Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế; Mã số: 8.34.04.10 / Trần Thị Thúy Linh; Đào Văn Hiệp hướng dẫn
Hải Phòng, 2020
70tr. + CD : bảng, biểu, hình minh họa ; 30cm.

Phân tích thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện An Dương thành phố Hải Phòng
Đầu mục:1 Tài liệu số:1