Dòng Nội dung
1
Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Chi nhánh công ty TNHH MTV điện lực Hải Phòng - Điện lực Hồng Bàng : Luận văn Thạc sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế; Mã số: 8.34.04.10 / Phạm Văn Nghiệp; Phạm Văn Cương hướng dẫn
Hải Phòng, 2020
81tr. + CD : bảng, biểu đồ, sơ đồ, bản đồ hướng dẫn ; 30cm.

Thực trạng công tác quản lý nhân lực tại Điện lực Hồng Bàng từ năm 2015 - 2019. Đề xuất biện pháp để góp phần hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý nhân sự tại Điện lực Hồng Bàng đến năm 2024
Đầu mục:1 Tài liệu số:1