Dòng Nội dung
1
Rèn kĩ năng miêu tả trong dạy học văn miêu tả cho học sinh lớp 5 theo định hướng phát triển năng lực : Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học; Mã số: 8.14.01.01 / Hoàng Văn Hiển; Nguyễn Thị Hiên hướng dẫn
Hải Phòng, 2022
129tr. : bảng, biểu đồ, sơ đồ minh họa ; 30cm.

Đánh giá cơ sở lí luận và thực tiễn của việc rèn kĩ năng miêu tả trong dạy học văn miêu tả từ đó đề xuất những biện pháp nhằm rèn kĩ năng miêu tả trong dạy học văn lớp 5 theo định hướng phát triển năng lực
Đầu mục:1 Tài liệu số:1