Dòng Nội dung
1
Đánh giá năng lực Tiếng Việt của học sinh lớp 2 : Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học; Mã số: 8.14.01.01 / Nguyễn Thị Mai Dung; Nguyễn Thị Hiên hướng dẫn
Hải Phòng, 2022
84tr. + 17tr. phụ lục : sơ đồ, biểu đồ minh họa ; 30cm.

Phân tích thực trạng việc kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy môn Tiếng Việt của học sinh lớp 2 ở một số trường tiểu học. Đề xuất các biện pháp cụ thể để thực hiện việc kiểm tra, đánh giá theo mục đích và yêu cầu về việc đánh giá năng lực Tiếng Việt của học sinh lớp 2
Đầu mục:1 Tài liệu số:1