Dòng Nội dung
1
2
Giáo trình kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp / Nguyễn Ngọc Quang (ch.b.), Phạm Thành Long, Nguyễn Hoản,...
H. : Giáo dục, 2011
287tr. ; 24cm

Giới thiệu tổng quan về kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Trình bày nghiệp vụ kế toán tiền, vật tư, sản phẩm, hàng hoá, tài sản cố định, đầu tư dài hạn, các nghiệp vụ thanh toán, nguồn kinh phí, nguồn vốn, quỹ cơ quan, các khoản thu - chi hoạt động sự nghiệp và kinh doanh, báo cáo tài chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp
Đầu mục:29 (Lượt lưu thông:57)
3
Giáo trình kế toán quản trị / Nguyễn Ngọc Quang (ch.b.); Nguyễn Năng Phúc, Phạm Thị Gái,...
H. : Nxb. Đại học Kinh tế Quốc dân, 2014
375tr. ; 24cm

Giới thiệu tổng quan về kế toán quản trị, phân loại chi phí, các phương pháp xác định chi phí sản xuất sản phẩm dịch vụ, phân tích mối quan hệ chi phí - sản lượng và lợi nhuận, dự toán sản xuất kinh doanh, dự toán linh hoạt, kế toán trách nhiệm, định giá bán sản phẩm trong doanh nghiệp, thông tin kế toán quản trị với việc ra quyết định ngắn hạn, dài hạn.
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:99)
4