Dòng Nội dung
1
2
Mô hình cân bằng và ứng dụng / Trần Thị Hoàng Anh
Hải Phòng, 2018
44tr. + CD ; 30cm.


Đầu mục:1 Tài liệu số:1

3
Phương pháp chiếu cho bài toán bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động của một ánh xạ không giãn : Luận văn thạc sĩ toán học; Mã số: 60.46.01.12; Chuyên ngành: Toán ứng dụng / Trần Thị Hoàng Anh; Phạm Ngọc Anh hướng dẫn
Thái Nguyên : Nxb. Trường Đại học Khoa học, 2014
63tr. ; 30cm

Các kiến thức cơ bản về ánh xạ không giãn và bất đẳng thức biến phân. Phương pháp chiếu dạng ẩn và dạng hiện để giải bài toán (VIFIX)
Đầu mục:1
4
Phương pháp giải một vài lớp bài toán cân bằng và bất đẳng thức biến phân hai cấp : Luận án Tiến sĩ. Chuyên ngành: Toán ứng dung. Mã số: 9.46.01.12 / Trần Thị Hoàng Anh; Phạm Ngọc Anh, Phạm Thế Long hướng dẫn
Hải Phòng : H., 2019
109tr. : danh mục minh họa ; 30cm.

Trình bày thuật toán chiếu giải bài toán bất đẳng thức biến phân hai cấp, thuật toán chiếu dưới đạo hàm giải bài toán bất đẳng thức biến phân trên tập nghiệm của bài toán cân bằng, giải bài toán cân bằng trên tập nghiệm của bài toán bất đẳng thức biến phân
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1