Dòng Nội dung
1
Đa tạp bất biến chấp nhận được đối với một số lớp phương trình vi phân : Luận án Tiến sĩ Toán học. Mã số: 9460101 / Đinh Xuân Khánh; Nguyễn Thiệu Huy, Phan Xuân Thành hướng dẫn
Đại học Bách khoa Hà Nội, 2018
86tr + CD ; 30cm.

Trình bày tính hút của đa tạp bất biến chấp nhận được và ứng dụng trong mô hình Fisher - Kolmogorov. Đa tạp bất biến chấp nhận được không ổn định thuộc ε- lớp của phương trình tiến hóa nửa tuyến tính có trễ. Đa tạp bất biến chất nhận được ổn định địa phương thuộc ε- lớp của phương trình tiến hóa nửa tuyến tính có trễ
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1

2
Đa tạp bất biến chấp nhận được ổn định thuộc E - lớp của phương trình tiến hóa nửa tuyến tính chứa trễ vô hạn : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Mã số: ĐT.TN. 2020. 16 / Đinh Xuân Khánh
Hải Phòng : Trường Đại học Hải Phòng, 2020
47tr. + CD ; cm.

Trình bày một số kiến thức cơ sở bao gồm khái niệm về không gian hàm Banach chấp nhận được trên nửa đoạn thẳng. Nghiên cứu sự tồn tại của đa tạp bất biến chấp nhận được ổn định thuộc E lớp của phương trình tiến hóa nửa tuyến tính chứa trễ vô hạn
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

3
Đa tạp bất biến không ổn định địa phương của phương trình tiến hóa nửa tuyến tính có trễ : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Đinh Xuân Khánh
Hải Phòng, 2018
45tr. + CD ; 30cm.

Đa dạng bất biến không ổn định địa phương của phương trình tiến hóa nửa tuyến tính có trễ.
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

4
5