Dòng Nội dung
1
Chính trị của chủ nghĩa tư bản hiện tại và tương lai / Nguyễn Đăng Thành
H. : Lao động, 2012
309tr. ; 21cm

Xem xét sự vận động của mâu thuẫn cơ bản của CNTB mà Mác đã chỉ ra. Phân tích những vấn đề và thách thức, mâu thuẫn tiềm ẩn của CNTB và những nhân tố duy trì sự tồn tại của CNTB
Đầu mục:5
2
Cộng đồng làng xã Việt Nam hiện nay / Nguyễn Văn Sáu ch.b; Lê Văn Lý,... b.s
H.: Chính trị Quốc gia, 2001
581tr; 19cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:8)
3
Góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam từ thực trạng công nhân thành phố Hồ Chí Minh : Sách tham khảo / Nguyễn Đăng Thành (ch.b.); Nguyễn Hữu Tư, Trần Bạch Đằng b.s.
H. : Chính trị Quốc gia, 2008
262tr. ; 19cm

Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thành phố Hồ Chí Minh và đặc điểm vai trò của đội ngũ công nhân hiện nay. Thực trạng, vấn đề và xu hướng biến đổi đội ngũ công nhân thành phố Hồ Chí Minh. Quan điểm và giải pháp phát huy vai trò của đội ngũ công nhân thành phố Hồ Chí Minh
Đầu mục:1
4
Phát triển nguồn nhân lực ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước : Sách chuyên khảo / Nguyễn Đăng Thành
H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012
478tr. ; 21cm

Cung cấp luận cứ lý thuyết và thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực ở vùng dân tộc thiểu số. Đề xuất quan điểm, giải pháp phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1)