Dòng Nội dung
1
Khoa học xã hội trên thế giới = Les sciences sociales dans le monde / Chu Tiến ánh, Vương Toàn dịch
H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
890tr. ; 24cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:2)
2
Khoa học xã hội trên thế giới = Les sciences sociales dans le monde / Chu Tiến ánh, Vương Toàn dịch
H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
890tr. ; 24cm

Tổng quan về khoa học xã hội thế giới trong thế kỷ 20 và xu hướng phát triển vào những năm đầu thế kỷ 21. Cuốn sách đề cập đến 8 chủ đề lớn: Tổng kết và viễn cảnh xã hội; cơ sở hạ tầng và toàn cảnh; dữ liệu và sử dụng dữ liệu; lĩnh vực chuyên nghiệp; khoa học và công nghệ xã hội; các chiều cạnh của phát triển; các khoa học xã hội và môi trường; các khoa học hành vi ứng xử và ứng dụng
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:1)
3
Sự phát triển của từ vựng tiếng Việt nửa sau thế kỉ XX / Hà Quang Năng ch.b; Nguyễn Thúy Khanh,...
H. : Khoa học xã hội, 2009
491tr. ; 24cm

Nghiên cứu sự phát triển của từ vựng tiếng việt nửa cuối thế kỉ XX ở nhiều phương diện: Cấu tạo từ, phát triển thuật ngữ, biến đổi và phát triển nghĩa của từ, vấn đề sử dụng từ địa phương, vay mượn từ của tiếng nước ngoài, vấn đề sử dụng chữ tắt, sự hình thành và phát triển của từ ngữ mới...
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:4)
4
Thư viện khoa học xã hội / Hồ Sĩ Quý, Vương Toàn (ch.b.), Nguyễn Như Diệm... ; Ảnh: Hoàng Ngọc Sinh, Trần Trọng Đức
H. : Khoa học xã hội, 2011
392tr. : ảnh ; 24cm.

Trình bày lịch sử hình thành và phát triển của Thư viện khoa học xã hội. Giới thiệu hiện trạng và giá trị của các nguồn tài nguyên thông tin của thư viện
Tài liệu số:1

5
Từ điển Nùng - Việt : Khoảng 10.000 từ ngữ / Mông Ký Slay, Vương Toàn, Phạm Ngọc Thưởng, Nông Hồng Thăng
Thái Nguyên: Đại học Thái Nguyên, 2016
500tr. ; 21cm.

Thu thập và đối dịch khoảng 10.000 mục từ ngữ trong lớp từ cơ bản, gắn liền với đời sống vật chất, văn hóa của cộng động dân tộc Nùng
Đầu mục:1