Dòng Nội dung
1
Bài toán biên đối với phương trình hyperbolic phi tuyến trong miền trụ vô hạn : Luận văn thạc sĩ khoa học toán học; Chuyên ngành: Toán giải tích / Nguyễn Dương Toàn; Trần Xuân Tiếp hướng dẫn
H. : Nxb. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2011
40tr. ; 30cm

Tìm hiểu và nắm vững những kiến thức cơ sở về giải tích xung quanh bài toán biên hyperbolic phi tuyến; Nghiên cứu bài toán trong miền trụ vô hạn có đáy là miền với biên trơn.
Đầu mục:1
2
3
4
Dáng điệu nghiệm của phương trình khuếch tán không cổ điển chứa trễ vô hạn
Hải Phòng : Trường Đại học Hải Phòng, 2017
49tr. ; 30cm

Tập hút lùi đối với phương trình khuếch tán không cổ điển chứa trễ vô hạn. Tính ổn định nghiệm dừng của phương trình khuyếch tán không cổ điển chứa trễ vô hạn
Đầu mục:1

5
Dáng điệu tiệm cận của phương trình Navier - Stokes - Voigt chứa nhớ và ngoại lực doa động : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Mã số: GT.TN.2021.20 / Nguyễn Dương Toàn
Hải Phòng, 2021
48tr. ; 30cm.

Nội dung bao gồm tập hút đều của lớp phương trình Navier - Stokes - Voigt chứa nhớ. Chứng minh sự tồn tại của tập hút đều với lớp phương trình NSV có nhớ
Đầu mục:1 Tài liệu số:1