Dòng Nội dung
1
Bài tập đại số tuyến tính / Hoàng Xuân Sính, Trần Phương Dung
H.: Giáo dục, 2000
208tr; 21cm


Đầu mục:12 (Lượt lưu thông:361)
2
Bài tập đại số tuyến tính / Hoàng Xuân Sính, Trần Phương Dung
H.: Giáo dục, 2001
208tr; 21cm


Đầu mục:18 (Lượt lưu thông:595)
3
Bài tập đại số tuyến tính / Hoàng Xuân Sính, Trần Phương Dung
H. : Giáo dục, 2009
207tr. ; 21cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:199)
4
Bài tập đại số tuyến tính / Hoàng Xuân Sính, Trần Phương Dung
H. : Giáo dục, 2010
207tr. ; 21cm

Gồm những bài tập về đại số tuyến tính: không gian véctơ, ánh xạ tuyến tính, ma trận, hệ phương trình tuyến tính...
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:19)
5
Đại số : Giáo trình đại học đại cương / Hoàng Xuân Sính
H.: Giáo dục, 1996
232tr : hình vẽ; 21cm

Tập hợp, nhóm, vành, trường, không gian vectơ, trường số phức, vành đa thức, phân thức. Ma trận, định thức và hệ phương trình tuyến tính. Dạng toàn phương đường bậc 2, mặt bậc hai
Đầu mục:27 (Lượt lưu thông:12)