Dòng Nội dung
1
Bài học của lịch sử / Will Durant; Nguyễn Hiến Lê dịch
Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2006
193tr. ; 21cm


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:8)
2
Lịch sử văn minh ả rập / Will Durant; Nguyễn Hiến Lê dịch
H.: Văn hoá thông tin, 2004
443tr; 19cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:40)
3
Lịch sử văn minh ấn độ / Will Durant; Nguyễn Hiến Lê dịch
H.: Văn hoá thông tin, 2004
554tr; 19cm

Tổng quan về Ấn Độ, nghiên cứu về lịch sử phát triển văn hoá, tôn giáo, xã hội,... từ trước công nguyên cho tới nay: Phật thích ca, đời sống quần chúng, đời sống tinh thần, văn học, nghệ thuật Ấn Độ, đạo Kitô,...
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:65)
4
Lịch sử văn minh ấn độ / Will Durant; Nguyễn Hiến Lê dịch
H.: Văn hoá thông tin, 2003
453tr; 19cm

Tổng quan về Ấn Độ, nghiên cứu về lịch sử phát triển văn hoá, tôn giáo, xã hội,... từ trước công nguyên cho tới nay: Phật thích ca, đời sống quần chúng, đời sống tinh thần, văn học, nghệ thuật Ấn Độ, đạo Kitô,...
Đầu mục:1
5
Lịch sử văn minh Phương Đông : Lịch sử văn minh Ả Rập / Will Durant; Nguyễn Hiến Lê dịch
H. : Văn hóa thông tin, 2006
446tr. ; 19cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:20)