Dòng Nội dung
1
25 năm thu hút vốn FDI tại Hải Phòng : Thực trạng và giải pháp / Đan Đức Hiệp
H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015
231tr. : minh họa ; 21cm

Giới thiệu thực trạng thu hút FDI vào Hải Phòng và hiệu quả đạt được trong thu hút FDI thông qua việc tác động đến nguồn vốn cho phát triển; tạo năng lực sản xuất kinh doanh mới; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kĩ thuật và hạ tầng xã hội; mở rộng xuất khẩu, thay thế nhập khẩu; thúc đẩy đổi mới công nghệ, thiết bị và nâng cao năng lực quản lí,...
Đầu mục:4
2
Biện pháp chống thất thu thuế với các doanh nghiệp vận tải thủy nội địa trên địa bàn thành phố Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh; Mã số: 8.34.01.01 / Phạm Quốc Hưng; Đan Đức Hiệp hướng dẫn
Hải Phòng, 2020
70tr. + CD : bảng, hình minh họa ; 30cm.

Phân tích, đánh giá thực trạng và biện pháp thất thu thuế và chống thất thu thuế với các doanh nghiệp vận tải thủy nội địa tại Cục thuế thành phố Hải Phòng.
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

3
Biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua Kho bạc nhà nước Hồng Bàng thành phố Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 8.31.01.10 / Nguyễn Thị Thanh Hương; Đan Đức Hiệp hướng dẫn
Hải Phòng, 2018
73tr + CD : bảng biểu, biểu đồ minh họa ; 30cm.

Thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Hồng Bàng. Một số biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN Hồng Bàng - TP Hải Phòng
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

4
Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại hệ thống Vinschool : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế. Mã số: 8.34.04.10 / Ngô Thị Thanh Thủy; Đan Đức Hiệp hướng dẫn
Hải Phòng, 2019
65tr. + CD : bảng, hình minh họa ; 30cm.

Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhân sự tại hệ thống Vinschool giai đoạn 2015 - 2018. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại hệ thống Vinschool
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

5
Biện pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại Công ty xăng dầu khu vực III - TNHH MTV : Luận văn Thạc sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 8.34.01.01 / Bùi Đình Văn; Đan Đức Hiệp hướng dẫn
Hải Phòng, 2020
82tr. + CD : bảng biểu, sơ đồ, biểu đồ minh họa ; 30cm.

Phân tích tình hình, thực trạng hệ thống phân phối sản phẩm xăng dầu tại Công ty Xăng dầu khu vực III thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển hệ thống phân phối sản phẩm xăng dầu tại Công ty Xăng dầu khu vực III - TNHH MTV
Đầu mục:1 Tài liệu số:1