• Luận án - Luận văn
  • 515.26 TR121TH
    Phương pháp giải một vài lớp bài toán cân bằng và bất đẳng thức biến phân hai cấp :
DDC 515.26
Tác giả CN Trần Thị Hoàng Anh
Nhan đề Phương pháp giải một vài lớp bài toán cân bằng và bất đẳng thức biến phân hai cấp : Luận án Tiến sĩ. Chuyên ngành: Toán ứng dung. Mã số: 9.46.01.12 / Trần Thị Hoàng Anh; Phạm Ngọc Anh, Phạm Thế Long hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng : H., 2019
Mô tả vật lý 109tr. : danh mục minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Học viện Kỹ thuật Quân sự. bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Quốc phòng
Tóm tắt Trình bày thuật toán chiếu giải bài toán bất đẳng thức biến phân hai cấp, thuật toán chiếu dưới đạo hàm giải bài toán bất đẳng thức biến phân trên tập nghiệm của bài toán cân bằng, giải bài toán cân bằng trên tập nghiệm của bài toán bất đẳng thức biến phân
Từ khóa tự do Toán ứng dung
Từ khóa tự do Bất đẳng thức
Từ khóa tự do Phương pháp giải toán
Từ khóa tự do Luận án tiến sĩ
Tác giả(bs) CN Phạm Ngọc Anh
Tác giả(bs) CN Phạm Thế Long
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000581
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138629
0022
0048784BF20-708D-4194-97E0-69C4E997C453
005201910071007
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20191007100715|boanhlth|c20191007100552|doanhlth|y20191007093712|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a515.26|bTR121TH
100 |aTrần Thị Hoàng Anh
245 |aPhương pháp giải một vài lớp bài toán cân bằng và bất đẳng thức biến phân hai cấp : |bLuận án Tiến sĩ. Chuyên ngành: Toán ứng dung. Mã số: 9.46.01.12 / |cTrần Thị Hoàng Anh; Phạm Ngọc Anh, Phạm Thế Long hướng dẫn
260 |aHải Phòng : |bH., |c2019
300 |a109tr. : |bdanh mục minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Học viện Kỹ thuật Quân sự. bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Quốc phòng
520|aTrình bày thuật toán chiếu giải bài toán bất đẳng thức biến phân hai cấp, thuật toán chiếu dưới đạo hàm giải bài toán bất đẳng thức biến phân trên tập nghiệm của bài toán cân bằng, giải bài toán cân bằng trên tập nghiệm của bài toán bất đẳng thức biến phân
653 |aToán ứng dung
653 |aBất đẳng thức
653 |aPhương pháp giải toán
653|aLuận án tiến sĩ
700 |aPhạm Ngọc Anh|cPGS.TS|ehướng dẫn
700|aPhạm Thế Long|cGS.TSKH|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000581
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/bialuananthumbimage.jpg
890|a1|c1|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000581 Luận án, Luận văn 515.26 TR121TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng