• Luận án - Luận văn
  • 372.8 NG527TH
    Vận dụng phương pháp dạy học dự án trong dạy học môn khoa học lớp 4 theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh tiểu học :
DDC 372.8
Tác giả CN Nguyễn Thi Mai Thoa
Nhan đề Vận dụng phương pháp dạy học dự án trong dạy học môn khoa học lớp 4 theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh tiểu học : Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục học; Mã số: 8.14.01.01 / Nguyễn Thi Mai Thoa; Nguyễn Thị Quỳnh Phương hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2019
Mô tả vật lý 127tr. + CD : bảng, hình, biểu đồ minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
Tóm tắt Xây dựng quy trình vận dụng phương pháp dạy học dự án trong dạy học môn khoa học lớp 4 theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh tiểu học
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Từ khóa tự do Dự án
Từ khóa tự do Khoa học
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Từ khóa tự do Trường tiểu học
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Quỳnh Phương
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000619
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139959
0022
004DB569055-1367-48E2-96E6-CAB550870145
005202001141021
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200114102146|boanhlth|y20200114102037|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a372.8|bNG527TH
100 |aNguyễn Thi Mai Thoa
245 |aVận dụng phương pháp dạy học dự án trong dạy học môn khoa học lớp 4 theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh tiểu học : |bLuận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục học; Mã số: 8.14.01.01 / |cNguyễn Thi Mai Thoa; Nguyễn Thị Quỳnh Phương hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2019
300 |a127tr. + CD : |bbảng, hình, biểu đồ minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
520 |aXây dựng quy trình vận dụng phương pháp dạy học dự án trong dạy học môn khoa học lớp 4 theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh tiểu học
653 |aPhương pháp giảng dạy
653 |aDự án
653 |aKhoa học
653|aLuận văn thạc sĩ
653|aTrường tiểu học
700 |aNguyễn Thị Quỳnh Phương|cTS|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000619
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000619 Luận án, Luận văn 372.8 NG527TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào