• Đề tài
  • 332.12 PH104TH
    Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng tại các ngân hàng Thương mại giai đoạn 2020 - 2023 :
DDC 332.12
Tác giả CN Phạm Thị Thu Hương
Nhan đề Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng tại các ngân hàng Thương mại giai đoạn 2020 - 2023 : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Mã số: ĐT.KT 2020.19 / Phạm Thị Thu Hương
Thông tin xuất bản Hải Phòng : Trường Đại học Hải Phòng, 2020
Mô tả vật lý 61tr. + CD : bảng biểu minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. UBND Thành phố Hải Phòng
Tóm tắt Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam, từ đó đề xuất một số kết luận giúp các ngân hàng thương mại tăng trưởng tín dụng an toàn và bền vững trong giai đoạn 2020 - 2023
Từ khóa tự do Ngân hàng thương mại
Từ khóa tự do Tín dụng
Từ khóa tự do Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
Địa chỉ 100Đề tài(1): 109000107
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140106
0026
0041977FD6A-FB79-4F04-8E9F-D81D4BFC7A45
005202006011500
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200601150054|boanhlth|y20200601150004|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a332.12|bPH104TH
100 |aPhạm Thị Thu Hương
245 |aCác nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng tại các ngân hàng Thương mại giai đoạn 2020 - 2023 : |bĐề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Mã số: ĐT.KT 2020.19 / |cPhạm Thị Thu Hương
260 |aHải Phòng : |bTrường Đại học Hải Phòng, |c2020
300 |a61tr. + CD : |bbảng biểu minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. UBND Thành phố Hải Phòng
520 |aNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam, từ đó đề xuất một số kết luận giúp các ngân hàng thương mại tăng trưởng tín dụng an toàn và bền vững trong giai đoạn 2020 - 2023
653 |aNgân hàng thương mại
653 |aTín dụng
653 |aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
852|a100|bĐề tài|j(1): 109000107
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/bìa đề tàithumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 109000107 Đề tài 332.12 PH104TH Đề tài NCKH 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào