• Đề tài
  • 515 B510X
    Đa tạp không ổn định đối với phương trình sai phân trong không gian Banach :
DDC 515
Tác giả CN Bùi Xuân Quang
Nhan đề Đa tạp không ổn định đối với phương trình sai phân trong không gian Banach : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Mã số: ĐT.TN. 2020. 17 / Bùi Xuân Quang
Thông tin xuất bản Hải Phòng : Trường Đại học Hải Phòng, 2020
Mô tả vật lý 40tr. + CD ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. UBND Thành phố Hải Phòng
Tóm tắt Nghiên cứu sự tồn tại của một đa tạp không ổn định đối với các phương trình sai phân nửa tuyến tính. Nghiên cứu tính chất hút cấp mũ của đa tạp không ổn định
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
Từ khóa tự do Phương trình sai phân
Địa chỉ 100Đề tài(1): 109000108
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140107
0026
004FE9C6D16-CF51-433F-B76E-36F559095E99
005202006011529
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200601152915|boanhlth|c20200601152856|doanhlth|y20200601152800|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a515|bB510X
100 |aBùi Xuân Quang
245 |aĐa tạp không ổn định đối với phương trình sai phân trong không gian Banach : |bĐề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Mã số: ĐT.TN. 2020. 17 / |cBùi Xuân Quang
260 |aHải Phòng : |bTrường Đại học Hải Phòng, |c2020
300 |a40tr. + CD ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. UBND Thành phố Hải Phòng
520 |aNghiên cứu sự tồn tại của một đa tạp không ổn định đối với các phương trình sai phân nửa tuyến tính. Nghiên cứu tính chất hút cấp mũ của đa tạp không ổn định
653 |aToán học
653 |aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
653 |aPhương trình sai phân
852|a100|bĐề tài|j(1): 109000108
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/bìa đề tàithumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 109000108 Đề tài 515 B510X Đề tài NCKH 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào