• Luận án - Luận văn
  • 352 Đ116B
    Biện pháp nâng cao chất lượng công chức, viên chức tại Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng :
DDC 352
Tác giả CN Đặng Bá Huy
Nhan đề Biện pháp nâng cao chất lượng công chức, viên chức tại Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế; Mã số: 8.34.04.10 / Đặng Bá Huy; Nguyễn Thị Thanh Nhàn hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2020
Mô tả vật lý 66tr. + CD : bảng, biểu đồ minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
Tóm tắt Thực trạng chất lượng công chức, viên chức tại Ủy ban nhân dân Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Biện pháp nâng cao chất lượng công chức, viên chức tại UBND huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng
Từ khóa tự do Công nhân viên
Từ khóa tự do Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy
Từ khóa tự do Chất lượng
Từ khóa tự do Hải Phòng
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000676
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140206
0022
0046ACA8E43-EAEA-459A-986C-D627C18A93D6
005202008100940
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200810094059|boanhlth|y20200810094022|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a352|bĐ116B
100 |aĐặng Bá Huy
245 |aBiện pháp nâng cao chất lượng công chức, viên chức tại Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng : |bLuận văn Thạc sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế; Mã số: 8.34.04.10 / |cĐặng Bá Huy; Nguyễn Thị Thanh Nhàn hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2020
300 |a66tr. + CD : |bbảng, biểu đồ minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
520 |aThực trạng chất lượng công chức, viên chức tại Ủy ban nhân dân Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Biện pháp nâng cao chất lượng công chức, viên chức tại UBND huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng
653 |aCông nhân viên
653 |aỦy ban nhân dân huyện Kiến Thụy
653 |aChất lượng
653|aHải Phòng
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aNguyễn Thị Thanh Nhàn|cTS.|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000676
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000676 Luận án, Luận văn 352 Đ116B Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào