• Luận án - Luận văn
  • 332.1 NG527NG
    Biện pháp tăng cường cho vay khách hàng cá nhân tại Agribank - Chi nhánh huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng :
DDC 332.1
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Anh
Nhan đề Biện pháp tăng cường cho vay khách hàng cá nhân tại Agribank - Chi nhánh huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 8.34.01.01 / Nguyễn Ngọc Anh; Nguyễn Thị Tuyết Mai hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2020
Mô tả vật lý 92tr. + CD : bảng, biểu đồ, sơ đồ minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
Tóm tắt Phân tích thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Đề xuất một số biện pháp nhằm tăng cường hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng
Từ khóa tự do Cho vay
Từ khóa tự do Agribank chi nhánh huyện Kiến Thụy, Hải Phòng
Từ khóa tự do Cá nhân
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Tuyết Mai
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000677
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140207
0022
004D788E20B-464F-4F5C-AB17-3C75171CC8E0
005202009140851
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200914085119|boanhlth|c20200810095726|doanhlth|y20200810095336|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a332.1|bNG527NG
100 |aNguyễn Ngọc Anh
245 |aBiện pháp tăng cường cho vay khách hàng cá nhân tại Agribank - Chi nhánh huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng : |bLuận văn Thạc sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 8.34.01.01 / |cNguyễn Ngọc Anh; Nguyễn Thị Tuyết Mai hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2020
300 |a92tr. + CD : |bbảng, biểu đồ, sơ đồ minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
520 |aPhân tích thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Đề xuất một số biện pháp nhằm tăng cường hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng
653 |aCho vay
653 |aAgribank chi nhánh huyện Kiến Thụy, Hải Phòng
653 |aCá nhân
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aNguyễn Thị Tuyết Mai|cTS.|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000677
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000677 Luận án, Luận văn 332.1 NG527NG Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng