• Luận án - Luận văn
  • 332.3 TR121TH
    Nâng cao chất lượng công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Đông Hải Phòng :
DDC 332.3
Tác giả CN Trần Thị Tuyết Nhung
Nhan đề Nâng cao chất lượng công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Đông Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh; Mã số: 8.34.01.01 / Trần Thị Tuyết Nhung; Nguyễn Hồng Vân hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2020
Mô tả vật lý 89tr. + CD : bảng, biểu đồ, sơ đồ minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
Tóm tắt Phân tích, đánh giá thực trạng nâng cao chất lượng công tác quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV chi nhánh Đông Hải Phòng trên cơ sở đó đề ra phương hướng nâng cao chất lượng công tác quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV chi nhánh Đông Hải Phòng
Từ khóa tự do Rủi ro tín dụng
Từ khóa tự do Ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Hải Phòng
Từ khóa tự do Quản lí
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hồng Vân
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000679
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140209
0022
004C1E4665F-5641-497D-A9F1-E17E27BDC0FC
005202009140919
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200914091949|boanhlth|c20200810101728|doanhlth|y20200810101638|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a332.3|bTR121TH
100 |aTrần Thị Tuyết Nhung
245 |aNâng cao chất lượng công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Đông Hải Phòng : |bLuận văn Thạc sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh; Mã số: 8.34.01.01 / |cTrần Thị Tuyết Nhung; Nguyễn Hồng Vân hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2020
300 |a89tr. + CD : |bbảng, biểu đồ, sơ đồ minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
520 |aPhân tích, đánh giá thực trạng nâng cao chất lượng công tác quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV chi nhánh Đông Hải Phòng trên cơ sở đó đề ra phương hướng nâng cao chất lượng công tác quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV chi nhánh Đông Hải Phòng
653 |aRủi ro tín dụng
653 |aNgân hàng BIDV chi nhánh Đông Hải Phòng
653 |aQuản lí
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aNguyễn Hồng Vân|cPGS.TS|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000679
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000679 Luận án, Luận văn 332.3 TR121TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng