• Luận án - Luận văn
  • 372.7 PH104TH
    Bước đầu hình thành và phát triển năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán cho học sinh lớp 4, 5 :
DDC 372.7
Tác giả CN Phạm Thị Thúy Ngân
Nhan đề Bước đầu hình thành và phát triển năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán cho học sinh lớp 4, 5 : Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học; Mã số: 8.14.01.01 / Phạm Thị Thúy Ngân; Vũ Hoài An hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2022
Mô tả vật lý 81tr. + 13tr. phụ lục : bảng, hình ảnh, biểu đồ minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
Tóm tắt Phân tích các bước hình thành và phát triển năng lực sử dụng các công cụ, phương tiện toán cho học sinh lớp 4, 5. Đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị và đồ dùng dạy học
Từ khóa tự do Năng lực
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Phát triển
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Vũ Hoài An
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000979
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141563
0022
004FD06E33A-695B-4DD9-8531-0F8AC57465AD
005202302021550
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20230202155107|boanhlth|y20230202154646|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a372.7|bPH104TH
100 |aPhạm Thị Thúy Ngân
245 |aBước đầu hình thành và phát triển năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán cho học sinh lớp 4, 5 : |bLuận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học; Mã số: 8.14.01.01 / |cPhạm Thị Thúy Ngân; Vũ Hoài An hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2022
300 |a81tr. + 13tr. phụ lục : |bbảng, hình ảnh, biểu đồ minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
520 |aPhân tích các bước hình thành và phát triển năng lực sử dụng các công cụ, phương tiện toán cho học sinh lớp 4, 5. Đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị và đồ dùng dạy học
653 |aNăng lực
653 |aToán học
653 |aPhát triển
653|aTiểu học
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aVũ Hoài An|cTS.|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000979
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000979 Luận án, Luận văn 372.7 PH104TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng