• Luận án - Luận văn
  • 372.7 PH104TH
    Dạy học yếu tố hình học ở lớp 4, lớp 5 theo định hướng phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh :
DDC 372.7
Tác giả CN Phạm Thị Quỳnh Trâm
Nhan đề Dạy học yếu tố hình học ở lớp 4, lớp 5 theo định hướng phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh : Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học; Mã số: 8.14.01.01 / Phạm Thị Quỳnh Trâm; Phạm Văn Trạo hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2022
Mô tả vật lý 87tr. + 32tr. phụ lục : bảng, biểu đồ minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
Tóm tắt Xây dựng một số biện pháp dạy học yếu tố hình học ở lớp 4, lớp 5 theo định hướng phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018
Từ khóa tự do Giao tiếp
Từ khóa tự do Dạy học
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Học sinh
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Phạm Văn Trạo
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000983
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141567
0022
004AAA547CE-4AB5-43FC-90B0-1C4CF542FF3C
005202302030906
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20230203090717|boanhlth|y20230203090612|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a372.7|bPH104TH
100 |aPhạm Thị Quỳnh Trâm
245 |aDạy học yếu tố hình học ở lớp 4, lớp 5 theo định hướng phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh : |bLuận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học; Mã số: 8.14.01.01 / |cPhạm Thị Quỳnh Trâm; Phạm Văn Trạo hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2022
300 |a87tr. + 32tr. phụ lục : |bbảng, biểu đồ minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
520 |aXây dựng một số biện pháp dạy học yếu tố hình học ở lớp 4, lớp 5 theo định hướng phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018
653 |aGiao tiếp
653 |aDạy học
653 |aToán học
653|aHọc sinh
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aPhạm Văn Trạo|cTS.|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000983
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000983 Luận án, Luận văn 372.7 PH104TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào