• Khóa luận - Đồ án
  • 006 H407A
    Xây dựng Website bán và giới thiệu sản phẩm gốm sứ mạ vàng cho cửa hàng Minh Ngọc dựa trên nền tảng Wordpress :
DDC 006
Tác giả CN Hoàng Anh Thế
Nhan đề Xây dựng Website bán và giới thiệu sản phẩm gốm sứ mạ vàng cho cửa hàng Minh Ngọc dựa trên nền tảng Wordpress : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin. Khoa Công nghệ thông tin / Hoàng Anh Thế; Lê Đăng Nguyên hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2024
Mô tả vật lý 41tr. : hình ảnh, bảng biểu minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Khoa Công nghệ thông tin
Tóm tắt Xây dựng Website bán và giới thiệu sản phẩm gốm sứ mạ vàng là một giải pháp hiệu quả giúp các doanh nghiệp tổ chức hoạt động trong lĩnh vực quảng bá sản phẩm dịch vụ của mình đến với khách hàng
Từ khóa tự do Website
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Gốm sứ
Từ khóa tự do Khoa Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Khóa luận tốt nghiệp
Tác giả(bs) CN Lê Đăng Nguyên
Địa chỉ 100Khóa luận, Đồ án(1): 111000048
000 00000nam#a2200000ui#4500
00143175
0028
0048C9DC433-F7A4-493D-8983-9BFEA29E4A53
005202406110918
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|y20240611091856|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a006|bH407A
100 |aHoàng Anh Thế
245 |aXây dựng Website bán và giới thiệu sản phẩm gốm sứ mạ vàng cho cửa hàng Minh Ngọc dựa trên nền tảng Wordpress : |bKhóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin. Khoa Công nghệ thông tin / |cHoàng Anh Thế; Lê Đăng Nguyên hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2024
300 |a41tr. : |bhình ảnh, bảng biểu minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Khoa Công nghệ thông tin
520 |aXây dựng Website bán và giới thiệu sản phẩm gốm sứ mạ vàng là một giải pháp hiệu quả giúp các doanh nghiệp tổ chức hoạt động trong lĩnh vực quảng bá sản phẩm dịch vụ của mình đến với khách hàng
653 |aWebsite
653 |aXây dựng
653 |aGốm sứ
653|aKhoa Công nghệ thông tin
653|aKhóa luận tốt nghiệp
700 |aLê Đăng Nguyên|cT.S|ehướng dẫn
852|a100|bKhóa luận, Đồ án|j(1): 111000048
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/anhbia/bìa khóa luận tn1thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 111000048 Khóa luận, Đồ án 006 H407A Khóa luận đồ án 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào