• Luận án - Luận văn
  • 658.3 PH104V
    Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Chi nhánh công ty TNHH MTV điện lực Hải Phòng - Điện lực Hồng Bàng :
DDC 658.3
Tác giả CN Phạm Văn Nghiệp
Nhan đề Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Chi nhánh công ty TNHH MTV điện lực Hải Phòng - Điện lực Hồng Bàng : Luận văn Thạc sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế; Mã số: 8.34.04.10 / Phạm Văn Nghiệp; Phạm Văn Cương hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2020
Mô tả vật lý 81tr. + CD : bảng, biểu đồ, sơ đồ, bản đồ hướng dẫn ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
Tóm tắt Thực trạng công tác quản lý nhân lực tại Điện lực Hồng Bàng từ năm 2015 - 2019. Đề xuất biện pháp để góp phần hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý nhân sự tại Điện lực Hồng Bàng đến năm 2024
Từ khóa tự do Chi nhánh công ti TNHH MTV Điện lực Hải Phòng
Từ khóa tự do Điện lực Hồng Bàng
Từ khóa tự do Quản lí nhân sự
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Phạm Văn Cương
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000662
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140186
0022
004F6128192-BE30-4B58-AD10-9D30584C2A42
005202006190924
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200619092625|boanhlth|c20200619092545|doanhlth|y20200619092514|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a658.3|bPH104V
100 |aPhạm Văn Nghiệp
245 |aBiện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Chi nhánh công ty TNHH MTV điện lực Hải Phòng - Điện lực Hồng Bàng : |bLuận văn Thạc sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế; Mã số: 8.34.04.10 / |cPhạm Văn Nghiệp; Phạm Văn Cương hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2020
300 |a81tr. + CD : |bbảng, biểu đồ, sơ đồ, bản đồ hướng dẫn ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
520 |aThực trạng công tác quản lý nhân lực tại Điện lực Hồng Bàng từ năm 2015 - 2019. Đề xuất biện pháp để góp phần hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý nhân sự tại Điện lực Hồng Bàng đến năm 2024
653 |aChi nhánh công ti TNHH MTV Điện lực Hải Phòng
653 |aĐiện lực Hồng Bàng
653 |aQuản lí nhân sự
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aPhạm Văn Cương|cPGS.TS|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000662
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000662 Luận án, Luận văn 658.3 PH104V Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng