• Đề tài
  • 515 Đ312X
    Đa tạp bất biến chấp nhận được ổn định thuộc E - lớp của phương trình tiến hóa nửa tuyến tính chứa trễ vô hạn :
DDC 515
Tác giả CN Đinh Xuân Khánh
Nhan đề Đa tạp bất biến chấp nhận được ổn định thuộc E - lớp của phương trình tiến hóa nửa tuyến tính chứa trễ vô hạn : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Mã số: ĐT.TN. 2020. 16 / Đinh Xuân Khánh
Thông tin xuất bản Hải Phòng : Trường Đại học Hải Phòng, 2020
Mô tả vật lý 47tr. + CD ; cm.
Tóm tắt Trình bày một số kiến thức cơ sở bao gồm khái niệm về không gian hàm Banach chấp nhận được trên nửa đoạn thẳng. Nghiên cứu sự tồn tại của đa tạp bất biến chấp nhận được ổn định thuộc E lớp của phương trình tiến hóa nửa tuyến tính chứa trễ vô hạn
Từ khóa tự do Đa tạp bất biến
Từ khóa tự do Phương trình
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
Địa chỉ 100Đề tài(1): 109000109
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140109
0026
0047E9FFD96-D670-40CB-9636-9B5A81DFB6B0
005202006011549
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200601155003|boanhlth|c20200601154947|doanhlth|y20200601154727|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a515|bĐ312X
100 |aĐinh Xuân Khánh
245 |aĐa tạp bất biến chấp nhận được ổn định thuộc E - lớp của phương trình tiến hóa nửa tuyến tính chứa trễ vô hạn : |bĐề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Mã số: ĐT.TN. 2020. 16 / |cĐinh Xuân Khánh
260 |aHải Phòng : |bTrường Đại học Hải Phòng, |c2020
300 |a47tr. + CD ; |ccm.
520 |aTrình bày một số kiến thức cơ sở bao gồm khái niệm về không gian hàm Banach chấp nhận được trên nửa đoạn thẳng. Nghiên cứu sự tồn tại của đa tạp bất biến chấp nhận được ổn định thuộc E lớp của phương trình tiến hóa nửa tuyến tính chứa trễ vô hạn
653 |aĐa tạp bất biến
653 |aPhương trình
653 |aToán học
653|aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
852|a100|bĐề tài|j(1): 109000109
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/bìa đề tàithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 109000109 Đề tài 515 Đ312X Đề tài NCKH 1 Sẵn sàng