• Luận án - Luận văn
  • 658.15 PH104TH
    Biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên tại Kho bạc Nhà nước An Dương, Hải Phòng :
DDC 658.15
Tác giả CN Phạm Thị Cúc
Nhan đề Biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên tại Kho bạc Nhà nước An Dương, Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 8.31.01.10 / Phạm Thị Cúc; Nguyễn Hoài Nam hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2018
Mô tả vật lý 82tr + CD : bảng biểu, sơ đồ, biểu đồ minh họa ; 30cm.
Tóm tắt Thực trạng kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước An Dương giai đoạn 2013 - 2016. Biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua Kho bạc nhà nước An Dương
Từ khóa tự do Kho bạc nhà nước
Từ khóa tự do An Dương
Từ khóa tự do Kiểm soát
Từ khóa tự do Chi phí
Từ khóa tự do Hải Phòng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hoài Nam
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000006
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134007
0022
004D75A28DB-015B-4AC5-940B-049B82E8C72D
005201805281612
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20180528161238|boanhlth|c20180525105823|doanhlth|y20180524103959|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a658.15|bPH104TH
100 |aPhạm Thị Cúc
245 |aBiện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên tại Kho bạc Nhà nước An Dương, Hải Phòng : |bLuận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 8.31.01.10 / |cPhạm Thị Cúc; Nguyễn Hoài Nam hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2018
300 |a82tr + CD : |bbảng biểu, sơ đồ, biểu đồ minh họa ; |c30cm.
520 |aThực trạng kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước An Dương giai đoạn 2013 - 2016. Biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua Kho bạc nhà nước An Dương
653 |aKho bạc nhà nước
653 |aAn Dương
653 |aKiểm soát
653 |aChi phí
653 |aHải Phòng
691 |aQuản lý Kinh tế
700 |aNguyễn Hoài Nam|cPGS.TS|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000006
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|c1|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000006 Luận án, Luận văn 658.15 PH104TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng