• Luận án - Luận văn
  • 338 NG527TH
    Biện pháp hoàn thiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện An Dương :
DDC 338
Tác giả CN Nguyễn Thị Minh Thu
Nhan đề Biện pháp hoàn thiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện An Dương : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 8.31.01.10 / Nguyễn Thị Thu Minh; Nguyễn Thái Sơn hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2018
Mô tả vật lý 70tr + CD : bảng, biểu đồ minh họa ; 30cm.
Tóm tắt Thực trạng công tác đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Một số biện pháp hoàn thiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện An Dương
Từ khóa tự do Giải phóng mặt bằng
Từ khóa tự do Dự án
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do An Dương
Từ khóa tự do Xã hội
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thái Sơn
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000123
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134469
0022
004E2150799-D9F8-462A-9B46-ABF3CCAD7182
005201811080858
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181108085810|boanhlth|c20181108085734|doanhlth|y20181108085628|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a338|bNG527TH
100 |aNguyễn Thị Minh Thu
245 |aBiện pháp hoàn thiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện An Dương : |bLuận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 8.31.01.10 / |cNguyễn Thị Thu Minh; Nguyễn Thái Sơn hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2018
300 |a70tr + CD : |bbảng, biểu đồ minh họa ; |c30cm.
520 |aThực trạng công tác đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Một số biện pháp hoàn thiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện An Dương
653 |aGiải phóng mặt bằng
653 |aDự án
653 |aKinh tế
653|aAn Dương
653|aXã hội
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aNguyễn Thái Sơn|cPGS.TS|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000123
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000123 Luận án, Luận văn 338 NG527TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng