• Luận án - Luận văn
  • 352.4 NG450TH
    Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thu chi ngân sách nhà nước tại huyện An Dương Hải Phòng :
DDC 352.4
Tác giả CN Ngô Thành Long
Nhan đề Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thu chi ngân sách nhà nước tại huyện An Dương Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế. Mã số: 8.34.04.10 / Ngô Thành Long; Vương Toàn Thuyên hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2019
Mô tả vật lý 77tr. + CD : bảng biểu, biểu đồ minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
Tóm tắt Đánh giá thực trạng công tác quản lý thu chi ngân sách Nhà nước của huyện An Dương, Hải Phòng. Một số biện pháp chủ yếu hoàn thiện công tác quản lý thu chi ngân sách Nhà nước của huyện An Dương, Hải Phòng
Từ khóa tự do Thu phí
Từ khóa tự do Chi phí
Từ khóa tự do Quản lí
Từ khóa tự do Ngân sách nhà nước
Từ khóa tự do An Dương
Từ khóa tự do Hải Phòng
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Vương Toàn Thuyên
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000552
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138476
0022
004FA05EA5D-839E-4965-96DF-3148797801CE
005201908190945
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20190819094554|boanhlth|y20190819094519|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a352.4|bNG450TH
100 |aNgô Thành Long
245 |aBiện pháp hoàn thiện công tác quản lý thu chi ngân sách nhà nước tại huyện An Dương Hải Phòng : |bLuận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế. Mã số: 8.34.04.10 / |cNgô Thành Long; Vương Toàn Thuyên hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2019
300 |a77tr. + CD : |bbảng biểu, biểu đồ minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
520 |aĐánh giá thực trạng công tác quản lý thu chi ngân sách Nhà nước của huyện An Dương, Hải Phòng. Một số biện pháp chủ yếu hoàn thiện công tác quản lý thu chi ngân sách Nhà nước của huyện An Dương, Hải Phòng
653 |aThu phí
653 |aChi phí
653 |aQuản lí
653|aNgân sách nhà nước
653|aAn Dương
653|aHải Phòng
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aVương Toàn Thuyên|cGS.TS|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000552
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1|c1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000552 Luận án, Luận văn 352.4 NG450TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng