• Luận án - Luận văn
  • NG527TH
    Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng :
DDC
BBK 336
Tác giả CN Nguyễn Thái An
Nhan đề Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng :Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 60.34.01.02 / Nguyễn Thái An; Nguyễn Thái Sơn hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải phòng :Trường Đại học Hải Phòng,2016
Mô tả vật lý 68tr. :bảng minh họa ;30cm +
Tóm tắt Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về công tác thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại. Phân tích và đề xuất những biện pháp hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - chi nhánh Hải Phòng.
Từ khóa tự do Cho vay
Từ khóa tự do Hải Phòng
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Từ khóa tự do Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam
Từ khóa tự do Thẩm định tín dụng
Từ khóa tự do Tín dụng ngân hàng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thái Sơn
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): LA17001511
000 01339nam a2200325 4500
00132097
0022
00433196
008170522s2016 vm| vie
0091 0
039|y20170522084700|zthutt
041 |avie
044 |avm
082|bNG527TH
084|a336
1001 |aNguyễn Thái An
24500|aHoàn thiện công tác thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng :|bLuận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 60.34.01.02 / |cNguyễn Thái An; Nguyễn Thái Sơn hướng dẫn
260 |aHải phòng :|bTrường Đại học Hải Phòng,|c2016
300 |a68tr. :|bbảng minh họa ;|c30cm +|e1CD
502|a. Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
520 |aNghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về công tác thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại. Phân tích và đề xuất những biện pháp hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - chi nhánh Hải Phòng.
653|aCho vay
653|aHải Phòng
653|aLuận văn thạc sĩ
653|aNgân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam
653|aThẩm định tín dụng
653|aTín dụng ngân hàng
700|aNguyễn Thái Sơn|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): LA17001511
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA17001511 Luận án, Luận văn NG527TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào