• Sách
  • 510
    <10.000=Mười nghìn> bài toán sơ cấp :
Giá tiền 25000VND
Kí hiệu phân loại 510
Tác giả CN Phan Huy Khải
Nhan đề <10.000=Mười nghìn> bài toán sơ cấp : Phương trình và bất phương trình có tham số / Phan Huy Khải
Thông tin xuất bản H.:Nxb. Hà Nội,2000
Mô tả vật lý 396tr;21cm
Từ khóa tự do Bất phương trình
Từ khóa tự do Phương trình
Từ khóa tự do Bài tập toán
Từ khóa tự do Toán sơ cấp
Địa chỉ 100Kho đọc(2): KD06006667-8
Địa chỉ 100Kho mượn(2): KM07034370-1
000 00025nam a2200024 a 4500
0018551
0021
0049251
008051208s2000 vie
0091 0
020 |c25000VND
039|y20051208092000|zlibol55
041 |avie
084 |a510
1001 |aPhan Huy Khải
245 |a<10.000=Mười nghìn> bài toán sơ cấp :|bPhương trình và bất phương trình có tham số / |cPhan Huy Khải
260 |aH.:|bNxb. Hà Nội,|c2000
300 |a396tr;|c21cm
653 |aBất phương trình
653 |aPhương trình
653 |aBài tập toán
653 |aToán sơ cấp
852|a100|bKho đọc|j(2): KD06006667-8
852|a100|bKho mượn|j(2): KM07034370-1
890|a4|b39
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM07034370 Kho mượn 510 Sách tham khảo 3 Sẵn sàng
2 KM07034371 Kho mượn 510 Sách tham khảo 4 Sẵn sàng
3 KD06006667 Kho đọc 510 Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
4 KD06006668 Kho đọc 510 Sách tham khảo 2 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào