• Đề tài
  • 398.4 H407TH
    Bảo tồn các giá trị của tín ngưỡng thờ mẫu ở Hải Phòng :
DDC 398.4
Tác giả CN Hoàng Thị Mỹ
Nhan đề Bảo tồn các giá trị của tín ngưỡng thờ mẫu ở Hải Phòng : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Mã số: ĐT.XHNV.2021.12 / Hoàng Thị Mỹ; Nguyễn Thị Thu Hương
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2021
Mô tả vật lý 124tr. + CD ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng; UBND thành phố Hải Phòng
Tóm tắt Khái quát về tín ngưỡng thờ mẫu ở Hải Phòng, phân tích những biến đổi của tín ngưỡng và đánh giá công tác bảo tồn các giá trị của tín ngưỡng thờ Mẫu ở Hải Phòng. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy tín ngưỡng thờ mẫu
Từ khóa tự do Thờ mẫu
Từ khóa tự do Tín ngưỡng dân gian
Từ khóa tự do Bảo tồn
Từ khóa tự do Hải Phòng
Từ khóa tự do Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
Tác giả(bs) CN Hoàng Thị Mỹ
Địa chỉ 100Đề tài(1): 109000160
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141180
0026
004EC259AA8-8A2E-418E-9346-002C77D336E1
005202111221043
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20211122104348|boanhlth|y20211122104141|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a398.4|bH407TH
100 |aHoàng Thị Mỹ
245 |aBảo tồn các giá trị của tín ngưỡng thờ mẫu ở Hải Phòng : |bĐề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Mã số: ĐT.XHNV.2021.12 / |cHoàng Thị Mỹ; Nguyễn Thị Thu Hương
260 |aHải Phòng, |c2021
300 |a124tr. + CD ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng; UBND thành phố Hải Phòng
520 |aKhái quát về tín ngưỡng thờ mẫu ở Hải Phòng, phân tích những biến đổi của tín ngưỡng và đánh giá công tác bảo tồn các giá trị của tín ngưỡng thờ Mẫu ở Hải Phòng. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy tín ngưỡng thờ mẫu
653 |aThờ mẫu
653 |aTín ngưỡng dân gian
653 |aBảo tồn
653|aHải Phòng
653|aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
700 |aHoàng Thị Mỹ|cTh.S
852|a100|bĐề tài|j(1): 109000160
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/bìa đề tàithumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 109000160 Đề tài 398.4 H407TH Đề tài NCKH 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào