• Sách
  • 335(075.3)
    <101=Một trăm linh một> bài tập kinh tế vi mô chọn lọc /
Giá tiền 11000VND
Kí hiệu phân loại 335(075.3)
Nhan đề <101=Một trăm linh một> bài tập kinh tế vi mô chọn lọc / B.s: Ngô Đình Giao (ch.b), Phạm Văn Minh,...
Lần xuất bản Tái bản, có sửa chữa bổ sung
Thông tin xuất bản H.:Thống kê,1997
Mô tả vật lý 183tr : hình vẽ;21cm
Tóm tắt Gồm các lời giải và đáp số đề cập đến nội dung chủ yếu của kinh tế vi mô: cung, cầu, tiêu dùng, sản xuất, chi phí, lợi nhuận, cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Kinh tế vi mô
Tác giả(bs) CN Ngô Đình Giao
Tác giả(bs) CN Phạm Văn Minh
Tác giả(bs) CN Vũ Kim Dũng
Tác giả(bs) CN Cao Thúy Xiêm
Địa chỉ 100Kho đọc(4): KD17036454-7
Địa chỉ 100Kho mượn(7): KM07033253-5, KM17055333-6
Địa chỉ 100Tiếng Việt(4): TV17008603-6
000 00779nam a2200265 a 4500
0016346
0021
0046654
008051208s1997 vie
0091 0
020 |c11000VND
039|y20051208091400|zhientt
041 |avie
084 |a335(075.3)
245 |a<101=Một trăm linh một> bài tập kinh tế vi mô chọn lọc / |cB.s: Ngô Đình Giao (ch.b), Phạm Văn Minh,...
250 |aTái bản, có sửa chữa bổ sung
260 |aH.:|bThống kê,|c1997
300 |a183tr : hình vẽ;|c21cm
520 |aGồm các lời giải và đáp số đề cập đến nội dung chủ yếu của kinh tế vi mô: cung, cầu, tiêu dùng, sản xuất, chi phí, lợi nhuận, cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền
653 |aBài tập
653 |aKinh tế vi mô
700 |aNgô Đình Giao
700 |aPhạm Văn Minh
700 |aVũ Kim Dũng
700 |aCao Thúy Xiêm
852|a100|bKho đọc|j(4): KD17036454-7
852|a100|bKho mượn|j(7): KM07033253-5, KM17055333-6
852|a100|bTiếng Việt|j(4): TV17008603-6
890|a15|b74
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM17055333 Kho mượn 335(075.3) Sách tham khảo 8 Sẵn sàng
2 KM17055334 Kho mượn 335(075.3) Sách tham khảo 9 Sẵn sàng
3 KM17055335 Kho mượn 335(075.3) Sách tham khảo 10 Sẵn sàng
4 KM17055336 Kho mượn 335(075.3) Sách tham khảo 11 Sẵn sàng
5 TV17008603 Tiếng Việt 335(075.3) Sách tham khảo 12 Sẵn sàng
6 TV17008604 Tiếng Việt 335(075.3) Sách tham khảo 13 Sẵn sàng
7 TV17008605 Tiếng Việt 335(075.3) Sách tham khảo 14 Sẵn sàng
8 TV17008606 Tiếng Việt 335(075.3) Sách tham khảo 15 Sẵn sàng
9 KD17036454 Kho đọc 335(075.3) Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
10 KD17036455 Kho đọc 335(075.3) Sách tham khảo 2 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào