• Sách
  • Đ105Đ
    25 năm thu hút vốn FDI tại Hải Phòng :
Giá tiền 102000VND
DDC Đ105Đ
Kí hiệu phân loại 336
Tác giả CN Đan Đức Hiệp
Nhan đề 25 năm thu hút vốn FDI tại Hải Phòng : Thực trạng và giải pháp / Đan Đức Hiệp
Thông tin xuất bản H. :Chính trị Quốc gia - Sự thật,2015
Mô tả vật lý 231tr. :minh họa ;21cm
Tóm tắt Giới thiệu thực trạng thu hút FDI vào Hải Phòng và hiệu quả đạt được trong thu hút FDI thông qua việc tác động đến nguồn vốn cho phát triển; tạo năng lực sản xuất kinh doanh mới; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kĩ thuật và hạ tầng xã hội; mở rộng xuất khẩu, thay thế nhập khẩu; thúc đẩy đổi mới công nghệ, thiết bị và nâng cao năng lực quản lí,...
Từ khóa tự do Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Từ khóa tự do Giải pháp
Từ khóa tự do Hải Phòng
Từ khóa tự do Thu hút vốn
Từ khóa tự do Thực trạng
Địa chỉ 100Kho đọc(2): KD16035824-5
Địa chỉ 100Kho mượn(2): KM16054914-5
000 01078nam a2200301 4500
00131474
0021
00432568
008161031s2015 vm| vie
0091 0
020|c102000VND
039|y20161031151000|zthutt
041 |avie
044 |avm
082|bĐ105Đ
084|a336
1001 |aĐan Đức Hiệp
24500|a25 năm thu hút vốn FDI tại Hải Phòng :|bThực trạng và giải pháp / |cĐan Đức Hiệp
260 |aH. :|bChính trị Quốc gia - Sự thật,|c2015
300 |a231tr. :|bminh họa ;|c21cm
520 |aGiới thiệu thực trạng thu hút FDI vào Hải Phòng và hiệu quả đạt được trong thu hút FDI thông qua việc tác động đến nguồn vốn cho phát triển; tạo năng lực sản xuất kinh doanh mới; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kĩ thuật và hạ tầng xã hội; mở rộng xuất khẩu, thay thế nhập khẩu; thúc đẩy đổi mới công nghệ, thiết bị và nâng cao năng lực quản lí,...
653|aĐầu tư trực tiếp nước ngoài
653|aGiải pháp
653|aHải Phòng
653|aThu hút vốn
653|aThực trạng
852|a100|bKho đọc|j(2): KD16035824-5
852|a100|bKho mượn|j(2): KM16054914-5
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD16035824 Kho đọc Đ105Đ Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
2 KD16035825 Kho đọc Đ105Đ Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
3 KM16054914 Kho mượn Đ105Đ Sách tham khảo 3 Sẵn sàng
4 KM16054915 Kho mượn Đ105Đ Sách tham khảo 4 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào