• Luận án - Luận văn
  • NG527NG
    "Ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sự sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng dưa lê giống Ngân Huy trồng vụ thu đông 2010 tại Hải Phòng" :
DDC
BBK 635
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Bích
Nhan đề "Ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sự sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng dưa lê giống Ngân Huy trồng vụ thu đông 2010 tại Hải Phòng" :Khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Ngọc Bích; Phạm Ngọc Sơn hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng :Nxb. Khoa Nông nghiệp,2011
Mô tả vật lý 60tr. :25tr. phụ lục ;30cm
Từ khóa tự do Dưa lê Ngân Huy
Từ khóa tự do Hải Phòng
Từ khóa tự do Khóa luận tốt nghiệp
Từ khóa tự do Kĩ thuật trồng trọt
Tác giả(bs) CN Phạm Ngọc Sơn
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): LA11000887
000 00876nam a2200289 4500
00126696
0022
00427662
008111208s2011 vm| vie
0091 0
039|y20111208095900|zthutt
041 |avie
044 |avm
082|bNG527NG
084|a635
1001 |aNguyễn Ngọc Bích
24500|a"Ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sự sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng dưa lê giống Ngân Huy trồng vụ thu đông 2010 tại Hải Phòng" :|bKhoá luận tốt nghiệp / |cNguyễn Ngọc Bích; Phạm Ngọc Sơn hướng dẫn
260 |aHải Phòng :|bNxb. Khoa Nông nghiệp,|c2011
300 |a60tr. :|b25tr. phụ lục ;|c30cm
502|aKhoa học cây trồng. Khoa Nông nghiệp. Trường Đại học Hải Phòng
653|aDưa lê Ngân Huy
653|aHải Phòng
653|aKhóa luận tốt nghiệp
653|aKĩ thuật trồng trọt
700|aPhạm Ngọc Sơn|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): LA11000887
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA11000887 Luận án, Luận văn NG527NG Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào