• Luận án - Luận văn
  • NG527TH
    "Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn đến sự tái phát dục của cua xanh (Scylla serrata) tại Đồ Sơn - Hải Phòng" :
DDC
BBK 639.31
Tác giả CN Nguyễn Thị Minh Phương
Nhan đề "Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn đến sự tái phát dục của cua xanh (Scylla serrata) tại Đồ Sơn - Hải Phòng" :Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Minh Phương; Nguyễn Văn Quyền hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng :Nxb. Khoa Nông nghiệp,2012
Mô tả vật lý 71tr. ;30cm
Từ khóa tự do Cua xanh
Từ khóa tự do Đồ Sơn
Từ khóa tự do Hải Phòng
Từ khóa tự do Khóa luận tốt nghiệp
Từ khóa tự do Nuôi trồng thủy sản
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Quyền
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): LA14001168
000 00847nam a2200301 4500
00130251
0022
00431273
008140813s2012 vm| vie
0091 0
039|y20140813150700|zhientt
041 |avie
044 |avm
082|bNG527TH
084|a639.31
1001 |aNguyễn Thị Minh Phương
24500|a"Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn đến sự tái phát dục của cua xanh (Scylla serrata) tại Đồ Sơn - Hải Phòng" :|bKhóa luận tốt nghiệp / |cNguyễn Thị Minh Phương; Nguyễn Văn Quyền hướng dẫn
260 |aHải Phòng :|bNxb. Khoa Nông nghiệp,|c2012
300 |a71tr. ;|c30cm
502|aNuôi trồng thuỷ sản. Khoa Nông nghiệp. Trường Đại học Hải Phòng
653|aCua xanh
653|aĐồ Sơn
653|aHải Phòng
653|aKhóa luận tốt nghiệp
653|aNuôi trồng thủy sản
700|aNguyễn Văn Quyền|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): LA14001168
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA14001168 Luận án, Luận văn NG527TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào