• Đề tài
  • 428 Đ312M
    A study on metaphor and metonymy in English and Vietnamese proper names :
DDC 428
Tác giả CN Đinh Minh Thu
Nhan đề A study on metaphor and metonymy in English and Vietnamese proper names :Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường
Thông tin xuất bản Hải Phòng :Trường Đại học Hải Phòng,2016
Mô tả vật lý 52tr. ;30cm
Phụ chú ĐTTS ghi: UBND Thành phố Hải Phòng. Trường Đại học Hải Phòng
Từ khóa tự do Ẩn dụ
Từ khóa tự do Hoán dụ
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Địa chỉ 100Đề tài(1): DT18000189
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133568
0026
00434987
005201902271500
008180301s2016 vm| vie
0091 0
039|a20190227150057|boanhlth|y20180301160600|zlibol55
041 |avie
044 |avm
082 |a428|bĐ312M
100 |aĐinh Minh Thu
245 |aA study on metaphor and metonymy in English and Vietnamese proper names :|bĐề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường
260 |aHải Phòng :|bTrường Đại học Hải Phòng,|c2016
300 |a52tr. ;|c30cm
500 |aĐTTS ghi: UBND Thành phố Hải Phòng. Trường Đại học Hải Phòng
653 |aẨn dụ
653 |aHoán dụ
653 |aTiếng Anh
653|aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
653|aTiếng Việt
852 |a100|bĐề tài|j(1): DT18000189
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DT18000189 Đề tài Đề tài NCKH 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào