• Sách
  • 514(083)
    <225=Hai trăm hai mươi lăm> bài toán lượng giác chọn lọc lớp 10 - 11 :
Giá tiền 13000VND
Kí hiệu phân loại 514(083)
Tác giả CN Nguyễn Vũ Thanh
Nhan đề <225=Hai trăm hai mươi lăm> bài toán lượng giác chọn lọc lớp 10 - 11 : Dùng cho học sinh khá giỏi, học sinh các lớp chuyên ban / Nguyễn Vũ Thanh
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh:Nxb. Tp. Hồ Chí Minh,1997
Mô tả vật lý 225tr: hình vẽ;21cm
Từ khóa tự do Lớp 11
Từ khóa tự do Toán
Từ khóa tự do Lớp 10
Từ khóa tự do Sách đọc thêm
Từ khóa tự do Lượng giác
Địa chỉ 100Kho đọc(1): KD06007040
000 00025nam a2200024 a 4500
0014431
0021
0044624
008051208s1997 vie
0091 0
020 |c13000VND
039|y20051208090100|zlibol55
041 |avie
084 |a514(083)
1001 |aNguyễn Vũ Thanh
245 |a<225=Hai trăm hai mươi lăm> bài toán lượng giác chọn lọc lớp 10 - 11 :|bDùng cho học sinh khá giỏi, học sinh các lớp chuyên ban / |cNguyễn Vũ Thanh
260 |aTp. Hồ Chí Minh:|bNxb. Tp. Hồ Chí Minh,|c1997
300 |a225tr: hình vẽ;|c21cm
653 |aLớp 11
653 |aToán
653 |aLớp 10
653 |aSách đọc thêm
653 |aLượng giác
852|a100|bKho đọc|j(1): KD06007040
890|a1|b5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD06007040 Kho đọc 514(083) Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào