• Sách
  • 33.012.1
    <101=Một trăm linh một> bài tập kinh tế vi mô chọn lọc /
Giá tiền 11000VND
Kí hiệu phân loại 33.012.1
Nhan đề <101=Một trăm linh một> bài tập kinh tế vi mô chọn lọc / Ngô Đình Giao, Phạm Văn Minh, Cao Thuý Xiêm,...
Lần xuất bản Tái bản có sửa chữa, bổ sung cuốn 101 bài tập kinh tế vi mô xuất bản năm 1995
Thông tin xuất bản H.:Thống kê,1999
Mô tả vật lý 183tr;21cm
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Kinh tế vi mô
Từ khóa tự do Kinh tế
Tác giả(bs) CN Ngô Đình Giao
Tác giả(bs) CN Phạm Văn Minh
Tác giả(bs) CN Cao Thuý Xiêm
Tác giả(bs) CN Vũ Kim Dũng
Địa chỉ 100Kho đọc(2): KD06002233, KD07025800
Địa chỉ 100Kho mượn(3): KM07030190, KM07032082, KM07033257
000 00670nam a2200265 a 4500
00112279
0021
00413106
008051208s1999 vie
0091 0
020 |c11000VND
039|y20051208092900|zhientt
041 |avie
084 |a33.012.1
245 |a<101=Một trăm linh một> bài tập kinh tế vi mô chọn lọc / |cNgô Đình Giao, Phạm Văn Minh, Cao Thuý Xiêm,...
250 |aTái bản có sửa chữa, bổ sung cuốn 101 bài tập kinh tế vi mô xuất bản năm 1995
260 |aH.:|bThống kê,|c1999
300 |a183tr;|c21cm
653 |aBài tập
653 |aKinh tế vi mô
653 |aKinh tế
700 |aNgô Đình Giao
700 |aPhạm Văn Minh
700 |aCao Thuý Xiêm
700 |aVũ Kim Dũng
852|a100|bKho đọc|j(2): KD06002233, KD07025800
852|a100|bKho mượn|j(3): KM07030190, KM07032082, KM07033257
890|a5|b81
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM07033257 Kho mượn 33.012.1 Sách tham khảo 5 Sẵn sàng
2 KD07025800 Kho đọc 33.012.1 Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
3 KM07032082 Kho mượn 33.012.1 Sách tham khảo 4 Sẵn sàng
4 KM07030190 Kho mượn 33.012.1 Sách tham khảo 3 Sẵn sàng
5 KD06002233 Kho đọc 33.012.1 Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào