• Sách
  • 517.21(075.3)
    Bài tập giải tích :
Giá tiền 21700VND
Kí hiệu phân loại 517.21(075.3)
Tác giả CN Nguyễn Thuỷ Thanh
Nhan đề Bài tập giải tích : Dùng cho Đại học và cao đẳng sư phạm. T.1 / Nguyễn Thuỷ Thanh
Thông tin xuất bản H.:Giáo dục,2002
Mô tả vật lý 352tr;21cm
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Hàm nhiều biến
Từ khóa tự do Hàm một biến
Từ khóa tự do Phép tính vi phân
Từ khóa tự do Bài tập giải tích
Địa chỉ 100Kho đọc(3): KD06007581-3
Địa chỉ 100Kho mượn(6): KM06017817-21, KM07030859
000 00025nam a2200024 a 4500
00111576
0021
00412392
008051208s2002 vie
0091 0
020 |c21700VND
039|y20051208092800|zlibol55
041 |avie
084 |a517.21(075.3)
1001 |aNguyễn Thuỷ Thanh
245 |aBài tập giải tích :|bDùng cho Đại học và cao đẳng sư phạm.|nT.1 / |cNguyễn Thuỷ Thanh
260 |aH.:|bGiáo dục,|c2002
300 |a352tr;|c21cm
653 |aToán học
653 |aHàm nhiều biến
653 |aHàm một biến
653 |aPhép tính vi phân
653 |aBài tập giải tích
852|a100|bKho đọc|j(3): KD06007581-3
852|a100|bKho mượn|j(6): KM06017817-21, KM07030859
890|a9|b209
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM07030859 Kho mượn 517.21(075.3) Sách tham khảo 9 Sẵn sàng
2 KM06017817 Kho mượn 517.21(075.3) Sách tham khảo 4 Sẵn sàng
3 KM06017818 Kho mượn 517.21(075.3) Sách tham khảo 5 Sẵn sàng
4 KM06017819 Kho mượn 517.21(075.3) Sách tham khảo 6 Sẵn sàng
5 KM06017820 Kho mượn 517.21(075.3) Sách tham khảo 7 Sẵn sàng
6 KM06017821 Kho mượn 517.21(075.3) Sách tham khảo 8 Sẵn sàng
7 KD06007581 Kho đọc 517.21(075.3) Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
8 KD06007582 Kho đọc 517.21(075.3) Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
9 KD06007583 Kho đọc 517.21(075.3) Sách tham khảo 3 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào