• Sách
  • 515 NG527TH
    Bài tập giải tích :
Giá tiền 15700VND
DDC 515
Kí hiệu phân loại 517.21(075.3)
Tác giả CN Nguyễn Thuỷ Thanh
Nhan đề Bài tập giải tích : Sách dùng cho đại học và cao đẳng sư phạm. T.2 / Nguyễn Thuỷ Thanh
Thông tin xuất bản H.:Giáo dục,2002
Mô tả vật lý 251tr;21cm
Từ khóa tự do Phương trình vi phân
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Tích phân
Từ khóa tự do Bài tập giải tích
Địa chỉ 100Giáo trình(10): GT12007504-13
Địa chỉ 100Kho đọc(3): KD06007586-8
Địa chỉ 100Kho mượn(4): KM06017822-4, KM07030860
000 00025nam a2200024 a 4500
00111577
0021
00412393
005201807231448
008051208s2002 vie
0091 0
020 |c15700VND
039|a20180723144833|bthutt|y20051208092800|zlibol55
041 |avie
082|a515|bNG527TH
084 |a517.21(075.3)
1001 |aNguyễn Thuỷ Thanh
245 |aBài tập giải tích :|bSách dùng cho đại học và cao đẳng sư phạm.|nT.2 / |cNguyễn Thuỷ Thanh
260 |aH.:|bGiáo dục,|c2002
300 |a251tr;|c21cm
653 |aPhương trình vi phân
653 |aToán học
653 |aTích phân
653 |aBài tập giải tích
852|a100|bGiáo trình|j(10): GT12007504-13
852|a100|bKho đọc|j(3): KD06007586-8
852|a100|bKho mượn|j(4): KM06017822-4, KM07030860
890|a17|b135
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT12007504 Giáo trình 515 NG527TH Sách giáo trình 1 Sẵn sàng
2 GT12007505 Giáo trình 515 NG527TH Sách giáo trình 2 Sẵn sàng
3 GT12007506 Giáo trình 515 NG527TH Sách giáo trình 3 Sẵn sàng
4 GT12007507 Giáo trình 515 NG527TH Sách giáo trình 4 Sẵn sàng
5 GT12007508 Giáo trình 515 NG527TH Sách giáo trình 5 Sẵn sàng
6 GT12007509 Giáo trình 515 NG527TH Sách giáo trình 6 Sẵn sàng
7 GT12007510 Giáo trình 515 NG527TH Sách giáo trình 7 Sẵn sàng
8 GT12007511 Giáo trình 515 NG527TH Sách giáo trình 8 Sẵn sàng
9 GT12007512 Giáo trình 515 NG527TH Sách giáo trình 9 Sẵn sàng
10 GT12007513 Giáo trình 515 NG527TH Sách giáo trình 10 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào