• Luận án - Luận văn
  • 658.15 QU102N
    Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách cho giáo dục tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng :
DDC 658.15
Tác giả CN Quách Nam Khánh
Nhan đề Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách cho giáo dục tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 8.31.01.10 / Quách Nam Khánh; Phạm Văn Cương hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2018
Mô tả vật lý 72tr. + CD : bảng, biểu đồ minh họa ; 30cm.
Tóm tắt Thực trạng công tác quản lý chi ngân sách cho giáo dục tại huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng. Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách giáo dục huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng
Từ khóa tự do Hải Phòng-Thủy Nguyên
Từ khóa tự do Chi phí
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Quản lí
Từ khóa tự do Ngân sách
Tác giả(bs) CN Phạm Văn Cương
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000005
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134001
0022
00499BE58F6-13C8-4D01-BAB6-E77111E5145B
005201809261536
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20180926153627|boanhlth|c20180528161029|doanhlth|y20180522162749|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082|a658.15|bQU102N
100 |aQuách Nam Khánh
245 |aBiện pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách cho giáo dục tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng : |bLuận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 8.31.01.10 / |cQuách Nam Khánh; Phạm Văn Cương hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2018
300 |a72tr. + CD : |bbảng, biểu đồ minh họa ; |c30cm.
520 |aThực trạng công tác quản lý chi ngân sách cho giáo dục tại huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng. Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách giáo dục huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng
653 |aHải Phòng|aThủy Nguyên
653 |aChi phí
653 |aGiáo dục
653 |aQuản lí
653 |aNgân sách
691 |aQuản lý kinh tế
700 |aPhạm Văn Cương|cPGS.TS|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000005
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|c1|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000005 Luận án, Luận văn 658.15 QU102N Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng