• Luận án - Luận văn
  • 355 PH104T
    Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách quốc phòng tại Tiểu đoàn sân bay Kiến An - Cát Bi thuộc Sư đoàn 317 :
DDC 355
Tác giả CN Phạm Tất Thắng
Nhan đề Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách quốc phòng tại Tiểu đoàn sân bay Kiến An - Cát Bi thuộc Sư đoàn 317 : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 8.31.01.10 / Phạm Tất Thắng; Phạm Văn Cương hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2018
Mô tả vật lý 72tr. + CD : bảng biểu, sơ đồ, biểu đồ minh họa ; 30cm.
Tóm tắt Thực trạng công tác quản lý chi ngân sách quốc phòng tại Tiểu đoàn sân bay Kiến An - Cát Bi thuộc Sư đoàn 371 giai đoạn 2013 - 2017. Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách quốc phòng tại Tiểu đoàn sân bay Kiến An - Cát Bi thuộc Sư đoàn 371 giai đoạn 2018 - 2022
Từ khóa tự do Chi phí
Từ khóa tự do Quản lí
Từ khóa tự do Ngân sách
Từ khóa tự do Tiểu đoàn sân bay Kiến An - Cát Bi thuộc Sư đoàn 371
Từ khóa tự do Quốc phòng
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Phạm Văn Cương
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000217
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134675
0022
004172ADFF4-B6E3-4655-8B00-5791514E2BA8
005201905030933
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190503093352|byennth|c20181226090452|doanhlth|y20181226090308|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a355|bPH104T
100 |aPhạm Tất Thắng
245 |aBiện pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách quốc phòng tại Tiểu đoàn sân bay Kiến An - Cát Bi thuộc Sư đoàn 317 : |bLuận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 8.31.01.10 / |cPhạm Tất Thắng; Phạm Văn Cương hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2018
300 |a72tr. + CD : |bbảng biểu, sơ đồ, biểu đồ minh họa ; |c30cm.
520 |aThực trạng công tác quản lý chi ngân sách quốc phòng tại Tiểu đoàn sân bay Kiến An - Cát Bi thuộc Sư đoàn 371 giai đoạn 2013 - 2017. Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách quốc phòng tại Tiểu đoàn sân bay Kiến An - Cát Bi thuộc Sư đoàn 371 giai đoạn 2018 - 2022
653 |aChi phí
653 |aQuản lí
653 |aNgân sách
653|aTiểu đoàn sân bay Kiến An - Cát Bi thuộc Sư đoàn 371
653|aQuốc phòng
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aPhạm Văn Cương|cPGS.TS|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000217
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000217 Luận án, Luận văn 355 PH104T Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng