• Luận án - Luận văn
  • Đ450M
    Công nghiệp hỗ trợ ngành giày dép - nghiên cứu đối với ngành giày dép ở Hải Phòng :
DDC
BBK 338.1:6C9
Tác giả CN Đỗ Minh Thụy
Nhan đề Công nghiệp hỗ trợ ngành giày dép - nghiên cứu đối với ngành giày dép ở Hải Phòng :Luận án tiến sĩ kinh tế: 62.34.04.10; Chuyên ngành: Quản lý kinh tế / Đỗ Minh Thụy; Nguyễn Đình Tài hướng dẫn
Thông tin xuất bản H. :Nxb. Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương,2013
Mô tả vật lý 200tr. ;30cm
Tóm tắt Cơ sở lý luận về công nghiệp hỗ trợ ngành giày dép; Thực trạng công nghiệp hỗ trợ ngành giày dép - nghiên cứu đối với ngành giày dép ở Hải Phòng; Phương hướng và giải pháp nhằm gia tăng giá trị cho ngành giày dép ở Việt Nam
Từ khóa tự do Sản xuất
Từ khóa tự do Công nghiệp hóa
Từ khóa tự do Hải Phòng
Từ khóa tự do Giày dép
Từ khóa tự do Kinh tế công nghiệp
Từ khóa tự do Luận án tiến sĩ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đình Tài
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): LA14001354
000 01133nam a2200325 4500
00130693
0022
00431716
008140926s2013 vm| vie
0091 0
039|y20140926162100|zyennth
041 |avie
044 |avm
082|bĐ450M
084|a338.1:6C9
1001 |aĐỗ Minh Thụy
24500|aCông nghiệp hỗ trợ ngành giày dép - nghiên cứu đối với ngành giày dép ở Hải Phòng :|bLuận án tiến sĩ kinh tế: 62.34.04.10; Chuyên ngành: Quản lý kinh tế / |cĐỗ Minh Thụy; Nguyễn Đình Tài hướng dẫn
260 |aH. :|bNxb. Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương,|c2013
300 |a200tr. ;|c30cm
502|aViện nghiên cứu quản lý Trung ương ; Ngày bảo vệ: 19/1/2013
520 |aCơ sở lý luận về công nghiệp hỗ trợ ngành giày dép; Thực trạng công nghiệp hỗ trợ ngành giày dép - nghiên cứu đối với ngành giày dép ở Hải Phòng; Phương hướng và giải pháp nhằm gia tăng giá trị cho ngành giày dép ở Việt Nam
653|aSản xuất
653|aCông nghiệp hóa
653|aHải Phòng
653|aGiày dép
653|aKinh tế công nghiệp
653|aLuận án tiến sĩ
700|aNguyễn Đình Tài|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): LA14001354
890|a1|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA14001354 Luận án, Luận văn Đ450M Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào