• Luận án - Luận văn
  • B510GI
    Capacitive micro - machined ultrasonic transducer designs for three - dimensional position detection /
DDC
BBK 6T2.7
Tác giả CN Bùi Gia Thịnh
Nhan đề Capacitive micro - machined ultrasonic transducer designs for three - dimensional position detection / Bùi Gia Thịnh; Da-Chen Pang hướng dẫn
Thông tin xuất bản China,2016
Mô tả vật lý 105tr. :biểu đồ, hình vẽ ;30cm
Từ khóa tự do Điện cơ học
Từ khóa tự do Luận án tiến sĩ
Từ khóa tự do Siêu âm
Tác giả(bs) CN Da-Chen Pang
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): LA16001409
000 00674nam a2200277 4500
00131314
0022
00432408
008161003s2016 vm| vie
0091 0
039|y20161003085700|zyennth
041 |avie
044 |avm
082|bB510GI
084|a6T2.7
1001 |aBùi Gia Thịnh
24500|aCapacitive micro - machined ultrasonic transducer designs for three - dimensional position detection / |cBùi Gia Thịnh; Da-Chen Pang hướng dẫn
260 |aChina,|c2016
300 |a105tr. :|bbiểu đồ, hình vẽ ;|c30cm
502|aNgày bảo vệ: 6/2016
653|aĐiện cơ học
653|aLuận án tiến sĩ
653|aSiêu âm
700|aDa-Chen Pang|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): LA16001409
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA16001409 Luận án, Luận văn B510GI Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào