• Luận án - Luận văn
  • 306.6 TR1211TH
    Ảnh hưởng của phật giáo Theravada đến đời sống chính trị, xã hội và văn hóa Thái Lan :
DDC 306.6
Tác giả CN Trần Thị Họa My
Nhan đề Ảnh hưởng của phật giáo Theravada đến đời sống chính trị, xã hội và văn hóa Thái Lan : Luận án Tiến sĩ Đông Nam Á học. Mã số: 62.31.06.10 / Trần Thị Họa My; Nguyễn Tương Lai hướng dẫn
Thông tin xuất bản H., 2018
Mô tả vật lý 140tr. + 15tr phục lục + CD ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội
Tóm tắt Phân tích ảnh hưởng của Phật giáo Theravada đến chính trị, đời sống xã hội, văn hóa truyền thống, phong tục tập quán, lễ hội, văn học của Thái Lan
Từ khóa tự do Xã hội
Từ khóa tự do Chính trị
Từ khóa tự do Phật giáo
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Thái Lan
Từ khóa tự do Luận án tiến sĩ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Tương Lai
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000576
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138518
0022
004A4BE807B-3390-4F36-987E-480C06186E18
005201908231456
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190823145612|boanhlth|c20190823103944|doanhlth|y20190823095127|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a306.6|bTR1211TH
100 |aTrần Thị Họa My
245 |aẢnh hưởng của phật giáo Theravada đến đời sống chính trị, xã hội và văn hóa Thái Lan : |bLuận án Tiến sĩ Đông Nam Á học. Mã số: 62.31.06.10 / |cTrần Thị Họa My; Nguyễn Tương Lai hướng dẫn
260 |aH., |c2018
300 |a140tr. + 15tr phục lục + CD ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội
520 |aPhân tích ảnh hưởng của Phật giáo Theravada đến chính trị, đời sống xã hội, văn hóa truyền thống, phong tục tập quán, lễ hội, văn học của Thái Lan
653 |aXã hội
653 |aChính trị
653 |aPhật giáo
653|aVăn hóa
653|aThái Lan
653|aLuận án tiến sĩ
700 |aNguyễn Tương Lai|cPGS.TS|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000576
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/bialuananthumbimage.jpg
890|a1|c1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000576 Luận án, Luận văn 306.6 TR1211TH Luận án – luận văn 1 Sách quý hiếm (Không cho mượn)