• Sách
  • 51(083)
    <333=Ba trăm ba mươi ba> bài toán vui :
Giá tiền 13000VND
Kí hiệu phân loại 51(083)
Tác giả CN Nguyễn Vĩnh Cận
Nhan đề <333=Ba trăm ba mươi ba> bài toán vui : Sách dùng cho học sinh lớp 6-12 / Nguyễn Vĩnh Cận
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản H.:Giáo dục,2003
Mô tả vật lý 195tr;21cm
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Bài tập toán
Từ khóa tự do Phổ thông cơ sở
Địa chỉ 100Kho đọc(4): KD06006600-3
Địa chỉ 100Kho mượn(5): KM06016365, KM06016367, KM07030200, KM07032832, KM07034333
000 00025nam a2200024 a 4500
00112913
0021
00413744
008051208s2003 vie
0091 0
020 |c13000VND
039|y20051208093100|zlibol55
041 |avie
084 |a51(083)
1001 |aNguyễn Vĩnh Cận
245 |a<333=Ba trăm ba mươi ba> bài toán vui :|bSách dùng cho học sinh lớp 6-12 / |cNguyễn Vĩnh Cận
250 |aTái bản lần thứ 1
260 |aH.:|bGiáo dục,|c2003
300 |a195tr;|c21cm
653 |aToán học
653 |aBài tập toán
653 |aPhổ thông cơ sở
852|a100|bKho đọc|j(4): KD06006600-3
852|a100|bKho mượn|j(5): KM06016365, KM06016367, KM07030200, KM07032832, KM07034333
890|a9|b12
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM07034333 Kho mượn 51(083) Sách tham khảo 9 Sẵn sàng
2 KM07032832 Kho mượn 51(083) Sách tham khảo 8 Sẵn sàng
3 KM07030200 Kho mượn 51(083) Sách tham khảo 7 Sẵn sàng
4 KM06016365 Kho mượn 51(083) Sách tham khảo 5 Sẵn sàng
5 KM06016367 Kho mượn 51(083) Sách tham khảo 6 Sẵn sàng
6 KD06006600 Kho đọc 51(083) Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
7 KD06006601 Kho đọc 51(083) Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
8 KD06006602 Kho đọc 51(083) Sách tham khảo 3 Sẵn sàng
9 KD06006603 Kho đọc 51(083) Sách tham khảo 4 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào