• Luận án - Luận văn
  • NG527D
    Bài toán biên đối với phương trình hyperbolic phi tuyến trong miền trụ vô hạn :
DDC
BBK 51
Tác giả CN Nguyễn Dương Toàn
Nhan đề Bài toán biên đối với phương trình hyperbolic phi tuyến trong miền trụ vô hạn :Luận văn thạc sĩ khoa học toán học; Chuyên ngành: Toán giải tích / Nguyễn Dương Toàn; Trần Xuân Tiếp hướng dẫn
Thông tin xuất bản H. :Nxb. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội,2011
Mô tả vật lý 40tr. ;30cm
Tóm tắt Tìm hiểu và nắm vững những kiến thức cơ sở về giải tích xung quanh bài toán biên hyperbolic phi tuyến; Nghiên cứu bài toán trong miền trụ vô hạn có đáy là miền với biên trơn.
Từ khóa tự do Bài toán
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Từ khóa tự do Phương trình hypebolic phi tuyến
Từ khóa tự do Toán giải tích
Tác giả(bs) CN Trần Xuân Tiếp
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): LA12000991
000 01047nam a2200301 4500
00126829
0022
00427795
008120104s2011 vm| vie
0091 0
039|y20120104150500|zhientt
041 |avie
044 |avm
082|bNG527D
084|a51
1001 |aNguyễn Dương Toàn
24500|aBài toán biên đối với phương trình hyperbolic phi tuyến trong miền trụ vô hạn :|bLuận văn thạc sĩ khoa học toán học; Chuyên ngành: Toán giải tích / |cNguyễn Dương Toàn; Trần Xuân Tiếp hướng dẫn
260 |aH. :|bNxb. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội,|c2011
300 |a40tr. ;|c30cm
502|aToán giải tích. Trường Đại học sư phạm Hà Nội. Bộ Giáo dục và đào tạo
520 |aTìm hiểu và nắm vững những kiến thức cơ sở về giải tích xung quanh bài toán biên hyperbolic phi tuyến; Nghiên cứu bài toán trong miền trụ vô hạn có đáy là miền với biên trơn.
653|aBài toán
653|aLuận văn thạc sĩ
653|aPhương trình hypebolic phi tuyến
653|aToán giải tích
700|aTrần Xuân Tiếp|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): LA12000991
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA12000991 Luận án, Luận văn NG527D Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào