• Đề tài
  • 515.3534 NG527D
    Dáng điệu nghiệm của một lớp phương trình parabolic với lớp hàm phi tuyến mới :
DDC 515.3534
Tác giả CN Nguyễn Dương Toàn
Nhan đề Dáng điệu nghiệm của một lớp phương trình parabolic với lớp hàm phi tuyến mới :Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường
Thông tin xuất bản Hải Phòng :Trường Đại học Hải Phòng,2016
Mô tả vật lý 47tr. ;30cm
Phụ chú ĐTTS ghi: UBND Thành phố Hải Phòng. Trường Đại học Hải Phòng
Từ khóa tự do Phương trình Parabolic
Từ khóa tự do Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
Từ khóa tự do Hàm phi tuyến
Địa chỉ 100Đề tài(1): DT18000142
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133519
0026
00434938
005201903051555
008180301s2016 vm| vie
0091 0
039|a20190305155549|boanhlth|c20190305155536|doanhlth|y20180301100700|zlibol55
041 |avie
044 |avm
082 |a515.3534|bNG527D
100 |aNguyễn Dương Toàn
245 |aDáng điệu nghiệm của một lớp phương trình parabolic với lớp hàm phi tuyến mới :|bĐề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường
260 |aHải Phòng :|bTrường Đại học Hải Phòng,|c2016
300 |a47tr. ;|c30cm
500 |aĐTTS ghi: UBND Thành phố Hải Phòng. Trường Đại học Hải Phòng
653 |aPhương trình Parabolic
653 |aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
653 |aHàm phi tuyến
852|a100|bĐề tài|j(1): DT18000142
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/bìa đề tàithumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DT18000142 Đề tài 515.3534 NG527D Đề tài NCKH 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào